Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Ко­лек­тив ко­ле­джу звер­тається до усіх небай­ду­жих лю­дей із про­хан­ням до­по­мог­ти по­бо­ро­ти важ­ку неду­гу сту­дентці ко­ле­джу Бон­дар Світлані Олегівні
17 березня 2018, 15:38
16 бе­рез­ня в рам­ках де­ка­ди цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі бу­ло про­ве­де­но тренінг «QR - ко­ду­ван­ня – інтер­ак­тив­ний спосіб роз­по­всюд­жен­ня та от­ри­ман­ня інфор­мації».
16 березня 2018, 16:48
14 бе­рез­ня 2018 ро­ку у ко­леджі в рам­ках за­ходів до 204-ї річниці з дня на­род­жен­ня Т.Г.Шев­чен­ка відбув­ся кон­курс читців по­езії Коб­за­ря
15 березня 2018, 20:52
15 бе­рез­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ла­ся Х Міжвузівсь­ка сту­дентсь­ка на­у­ко­во-прак­тич­на кон­фе­ренція «За­хист прав спо­жи­вачів в умо­вах суспільних транс­фор­мацій».
15 березня 2018, 18:00
Всі новини
Оголошення
У п’ят­ни­цю, 30 бе­рез­ня, у холі нав­чаль­но­го кор­пу­су № 2 о 10.00 го­дині відбу­деть­ся Яр­ма­рок ва­кансій.
13 березня 2018, 12:28
15 бе­рез­ня 2018 ро­ку на базі ко­ле­джу відбу­деть­ся семінар-тренінг для за­ступ­ників ди­рек­торів з нав­чаль­ної ро­бо­ти технікумів та ко­леджів
12 березня 2018, 18:59
З 15 по 25 бе­рез­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся де­ка­да цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі.
27 лютого 2018, 12:36
Всі оголошення