Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Май­бутні фінан­си­сти та бух­гал­те­ри пра­ц­ю­ва­ли із си­сте­мою елек­трон­но­го до­ку­мен­то­обігу «M.E.Doc IS»
Вчора о 10:39
З 1-го квітня стар­ту­ва­ла шкільна ди­станційна олімпіада «Все­о­світа Вес­на – 2019»
22 квітня 2019, 14:17
22 квітня відбу­ла­ся ро­бо­ча на­ра­да з пи­тань співпраці ко­ле­джу та Ірпінсь­ко­го ака­демічно­го ліцею НУБіП України
22 квітня 2019, 13:30
Об­го­во­ре­но пи­тан­ня участі сту­дентів в управлінні ко­ле­джем, фор­му­ванні освітньо-про­фесійних про­грам, умов про­жи­ван­ня в гур­то­жит­ку, до­три­ман­ня пра­вил внутрішньо­го роз­по­ряд­ку ко­ле­джу
22 квітня 2019, 00:45
17 квітня 2019 ро­ку сту­ден­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відвіда­ли Міжна­род­ну спеціалізо­ва­ну ви­став­ку квітко­во­го бізне­су, са...
20 квітня 2019, 15:22
Всі новини
Оголошення
25 квітня 2019 ро­ку о 10.00 відбу­деть­ся Міжвузівсь­ка сту­дентсь­ко-учнівсь­ка на­у­ко­во-прак­тич­на кон­фе­ренція «Німеч­чи­на та Україна в ро­ки Дру­гої світо­вої війни».
Вчора о 14:18
19 квітня 2019 ро­ку, о 13.30 відбу­деть­ся олімпіада з історії України се­ред сту­дентів І кур­су.
18 квітня 2019, 15:04
Всі оголошення